O výstavě
DĚTI, VÁLKA, NADĚJE

Válka dopadá jak na přímo zasažené rodiny, tak na nás, svědky a přihlížející. Zvláště zranitelnou skupinou jsou děti. Kresba a malba mohou být jednou z cest, jak nahlédnout právě do dětské duše. Zároveň jde také o přirozený způsob, jak mohou děti reagovat na trauma a s traumaty se vyrovnávat. Výtvarné vyjádření se může stát součástí jak přirozeného hojivého procesu, tak odborně vedené arteterapie.

Výtvarná produkce ukrajinských i českých dětí k tématu války může být využita také jako vzdělávací materiál, který otevírá diskusi k otázkám vlastních obav a nejistot, vlastních hodnot, demokracie, svobody, domova, národní identity, pomoci druhému, uprchlictví, duševního zdraví, zvládání těžkých životních situací, budování odolnosti, solidarity, komunitní spolupráce, apod.
Může nám napomoci vcítit se do myšlení a prožívání druhých lidí zasažených válkou.

Tato výstava může posloužit např. jako pomůcka při výuce dějepisu, občanské výchovy, etiky, psychologie a dalších společenských věd.

Projekt výstavy Děti, válka, naděje nejprve zahrnoval tvorbu ukrajinských dětí, vybrané originály pak byly vystaveny ve veřejném prostoru. Dále byl soubor rozšířen také o tvorbu a pohled českých dětí. Vznikla webová stránka www.detivalkanadeje.cz , která představuje online podobu výstavy. Následovala tvorba výstavy ve formě virtuální reality.

Smyslem této výstavy je přiblížit dopady války na dětskou psychiku,
upozornit na potřebu podpory těch nejzranitelnějších,
posilovat odolnost a uvědomit si vlastní způsoby zvládání, kterými jsme jako lidé nadáni.

Výstava originálů 
Fyzická část výstavy „Děti, válka, naděje“ byla k vidění ve veřejném prostoru sociální galerie NR 7/422 od poloviny září do poloviny října 2022 ve vstupní hale metra Náměstí Republiky v Praze, východ směr Masarykovo nádraží. ( NR7/422 – Pop up gallery ). Výstava nejprve přinesla pohled na válku a její souvislosti očima ukrajinských dětí, šlo o výběr z 250 obrázků, jejichž autoři jsou převážně ve věku 3-14 let. Některé obrázky byly dětmi vytvořeny spontánně, jiné vznikly při odborné práci s nimi. Některé byly zaslány z Ukrajiny, jiné vznikly při terapeutické i volnočasové práci s dětskými uprchlíky v České republice. Několik obrázků pochází od dospělých lidí s mentálním postižením, kteří svět také nazírají očima dítěte.

Podle obsahu a emocí můžeme obrázky ukrajinských dětí rozdělit do šesti hlavních skupin:

(1) trauma války,
(2) odolnost a hrdinové,
(3) tradice a symboly,
(4) národní identita,
(5) poděkování za pomoc
(6) domov a naděje.

Výstava dále obsahovala zvětšené kopie metaforických obrazů od ukrajinské psycholožky a terapeutky Svitlany Homeniuk, matky dvou dětí.

Odbornou stránku projektu garantoval psycholog Štěpán Vymětal, kurátorkou výstavy byla Klára Plechsson a výtvarnou poradkyní Julie Najbrtová. Výstava však vznikla spoluprací mnoha dobrovolníků, kterým patří naše poděkování. Kresby a malby ukrajinských dětí zprostředkovali Ukrajinská psychologická asociace, Centrum komplexní rehabilitace dětí a osob se zdravotním postižením Solomjanského obvodu města Kyjeva, Jarmiz – Centrum rehabilitace a readaptace veteránů v Kyjevě, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Charita ČR, Psychologický ústav Akademie věd ČR, Českobratrská církev evangelická, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, psychologové HZS a Policie ČR. Na odborném konceptu se podíleli psychologové z katedry psychologie FSS Masarykovy univerzity, psychologické pracoviště MV ČR, Spojené hlavy, ukrajinské arteterapeutky: Vladislava Ortynskaya, Svitlana Havryshchuk, Olena Dolhova, Olha Vasylina, Olga Pletka a další dobrovolníci.

Online výstava
Výstava byla později rozšířena také o soubor kreseb a maleb českých dětí s názvem „Válka očima českých dětí“ a umístěna v online prostředí webové stránky www.detivalkanadeje.cz . Českou část výstavy vytvořili žáci Základní školy Velehrad pod vedením paní ředitelky Andrey Olbertové. Celý komplet všech kategorií kreseb je vystaven na webové stránce v sekci „archiv“. 

Je zde patrný dopad války také na psychiku českých dětí. České děti ve své tvorbě reflektují zejména témata: (1) trauma války (objevují se emoce strachu, obav, úzkosti), (2) bojů a vojenských akcí, (3) naděje a touhy po míru, ale také (4) soucitu a pomoci obětem a pochopení pro nové ukrajinské spolužáky. Můžeme si zde všimnout, jaký je odraz mediálního obsahu v tom, jak děti válku vnímají. 
Online forma výstavy obsahuje také část nazvanou „Příběhy dětí“, kde jsou překlady textů o osobních zkušenostech z války, které několik dětí na své obrázky připsalo. Součástí je také odkaz na webové stránky, kde mohou rodiče a pedagogové najít doporučení odborníků, jak s dětmi o válce mluvit. Celý komplet všech kategorií kreseb je vystaven na webové stránce v sekci „archiv“. Zde můžeme zjistit nejen jména a věk ukrajinských autorů, ale i město či oblasti, odkud pocházejí.

Virtuální výstava

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR byla následně vytvořena tato varianta výstavy ve formě virtuální reality. Diváci si ji mohou prohlédnout s využitím VR brýlí, případně na počítači či v mobilním telefonu. Tato výstava je využitelná také v rámci školních projektů, výchovy a vzdělávání dětí.

Fotografie z vernisáže výstavy originálů.
Vstupní hala metra Náměstí Republiky v Praze dne 19.9.2022.